Els Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA)

ELS TRASTORNS DE L’ESPECTRE DE L’AUTISME (TEA)

Per Neus Elias, psiquiatra, i Sandra Laguna, psicòloga sanitària

Els Trastorns de l'Espectre de l’Autisme (TEA) són un conjunt d'alteracions que incideixen en el desenvolupament dels nens i les nenes des de l'inici de la seva vida fins a l'edat adulta. El seu origen és neurobiològic. Segons alguns autors, aproximadament onze de cada mil infants de vuit anys es veuen afectats per aquesta patologia, amb una major incidència entre els nens que entre les nenes.

 

El diagnòstic és clínic i, en general, l’individu que pateix un TEA sofreix moltes dificultats amb el món social.

 

Segons el manual de trastorns mentals DSM-V - manual que utilitzen la major part dels professionals de la salut mental per a fer els diagnòstics -, les persones que presenten un Trastorn de l’Espectre de l’Autisme manifesten un conjunt d’alteracions en la comunicació i interacció social i usen patrons restringits o repetitius de conductes, activitats o interessos.

 

Els afectats amb TEA presenten moltes dificultats per relacionar-se, ja que no entenen les relacions socials i la seva complexitat. Avui en dia ens trobem en una societat que idealitza i es mou entorn a les interaccions i les relacions interpersonals. Els vincles, les relacions i els contactes són la base dels nostres moviments. Hem d'estar connectats en tot moment amb els altres i, si bé és veritat que aquesta connexió passa sovint per una connexió virtual o a través de xarxes o aplicacions electròniques, necessitem del coneixement dels protocols, de les normes socials, de les coses que són o no adequades. Per a fer-ho, tots requerim d'una especialització en l'àrea de la comunicació i la socialització. Què passa doncs amb una persona que presenta un trastorn que fa que valori, interpreti i entengui el món de forma diferent? Aquest és el cas de les persones que tenen autisme. 

Il·lustració: Betania Zacarías

 

Aquestes persones també presenten dificultats de comunicació. Amb això volem dir que tenen molts problemes per expressar-se, per interpretar les emocions dels altres i poder reaccionar d'acord amb aquestes. És a dir, són persones amb dificultats per reconèixer les emocions (alegria, tristesa, enuig, etc.) pròpies i alienes, alhora que per saber expressar el que estan sentint.

 

 Hervás, A., Maristany, M., Salgado, M., Sánchez Santos, L. (2012). Los trastornos del espectro autista. Pediatría Integral, XVI(10), 780-794.

Una altra de les característiques dels afectats amb TEA és que presenten un repertori restringit d’activitats i d'interessos; és a dir són persones amb uns interessos molt reduïts i de vegades també limitats a temes específics. A més, els costen molt els canvis de rutina.

 

Una altra característica és que presenten un patró de conducta repetitiva. Aquestes conductes es poden donar a nivell motriu amb moviments voluntaris del cos com són el balanceig o els moviments repetitius amb les mans (aleteig). Respecte a la parla, trobem les repeticions de paraules o frases i també, en ocasions, l’ús d’un llenguatge propi per anomenar alguna cosa de manera particular perquè els agrada. Un exemple seria referir-se a una persona per la seva edat, en lloc de fer-ho pel seu nom.

 

Les dificultats que presenta un infant o adult amb un TEA causen alteracions significatives en les àrees socials, afectives, laborals i altres espais importants del funcionament habitual.

 

L’ajuda especialitzada que necessiten comprèn el treball d’un equip multidisciplinar amb professionals de la psicologia, la psiquiatra i, en ocasions, també de la logopèdia o psicopedagogia per donar resposta al seguit de dificultats que poden patir.

 

A través del programa d’Atenció Integral Infantil de Criança treballem per cobrir les necessitats terapèutiques d’aquests infants, en tres àmbits:

  1. Suport als pares, amb l’objectiu que comprenguin la realitat del seu fill i disposin de recursos per respondre a les necessitats que els planteja la seva criança.
  2. Atenció directa al nen, mitjançant un programa de tractament individualitzat  i multidisciplinar en un gran nombre de casos.
  3. Suport a l’escola, lloc d’aprenentatge, de socialització i d’integració.

Per acabar, ens agradaria compartir amb vosaltres dos breus contes. El primer potser us sigui d’ajuda per comprendre millor els nens que pateixen TEA. El segon el podeu compartir amb el vostre fill. Tracta sobre un nen diferent i és una metàfora per a parlar de les diferencies amb els més petits.


info@crianca.cat

+34 937 721 362

Països Catalans, 20, local B

08755 Castellbisbal, Barcelona

___________________________________