Avís legal

El propòsit d'aquest avís legal és informar els usuaris del lloc web www.crianca.cat, domiciliat al c/ dels Països Catalans, 20, local B, 08755 Castellbisbal, fitxer del qual la responsable és ADELINA MARA A. MOREIRA (CRIANÇA), de quina és la seva política de protecció de la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris facilitin de forma lliure i voluntària.

 

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal poder servir la informació que els usuaris sol·licitin a través d'aquesta via.

 

Els destinataris d'aquesta informació únicament seran els departaments en què s'organitzen ADELINA MARA A. MOREIRA (CRIANÇA) i els ens col·laboradors oportuns per a l'acompliment de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els termes de l'article 12 de la LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així com la cessió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per llei.

 

Cap dels camps del formulari en línia és d'obligat emplenament per poder procedir a l'enviament de la sol·licitud d'informació.

 

Es garanteix l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de l'usuari a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per a fer-ho, dirigirà la seva sol·licitud a través del correu electrònic info@crianca.cat, o bé a l'adreça postal c/ dels Països Catalans, 20, local B, 08755 Castellbisbal.

 

El web www.crianca.cat ha adoptat les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de les dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s'està estalvi de possibles intromissions il·legals o indegudes, que no serien responsabilitat de ADELINA MARA A. MOREIRA (CRIANÇA) ja que aquesta ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

 

La política de galetes del web es troba determinada en l'apartat corresponent i pot consultar-se en qualsevol moment.

 

El web www.crianca.cat farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del seu titular. Per aquest motiu, si hi ha alguna modificació de les dades, l'usuari del web la comunicarà a la responsable del fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que aquell ometi la seva obligació de notificar els canvis.

Aviso legal

El propósito de este aviso legal es informar a los usuarios del sitio web www.crianca.cat, domiciliado en c/ dels Països Catalans, 20, local B, 08755 Castellbisbal, y cuyo responsable del fichero es ADELINA MARA A. MOREIRA (CRIANÇA), de cuál es su política de protección de la privacidad y la confidencialidad de los datos de carácter personal que sus usuarios faciliten de forma libre y voluntaria.

 

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad principal el poder servir la información que los usuarios soliciten a través de esta vía.

 

Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en los que se organizan ADELINA MARA A. MOREIRA (CRIANÇA) y los entes colaboradores oportunos para el desempeño de sus atribuciones y objeto social (que únicamente acceden a los datos en los términos del artículo 12 de la LOPD, sin que ello comporte en ningún caso una comunicación de los datos), así como la cesión a las entidades oficiales públicas o privadas que lo exijan por ley.

 

Ninguno de los campos del formulario en línea es de obligada cumplimentación para poder proceder al envío de la solicitud de información.

 

Se garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición del usuario a sus datos de carácter personal que formen parte de nuestro fichero. Para ello, dirigirá su solicitud a través del correo electrónico info@crianca.cat, o bien a la dirección postal c/ dels Països Catalans, 20, local B, 08755 Castellbisbal.

 

La web www.crianca.cat ha adoptado las medidas necesarias de índole técnica y organizativa, según el nivel de seguridad de protección de datos que le corresponde legalmente, para garantizar la seguridad del tratamiento de los datos de carácter personal que constituyen su fichero automatizado. Sin embargo, el usuario debe ser consciente de que en la actualidad las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y por lo tanto no se está a salvo de posibles intromisiones ilegales o indebidas, que no serían responsabilidad de ADELINA MARA A. MOREIRA (CRIANÇA) ya que esta ha actuado con la diligencia debida para proteger los datos conforme determina la ley.

 

La política de cookies del web se encuentra determinada en el apartado correspondiente y puede consultarse en cualquier momento.

 

El web www.crianca.cat hará todo lo posible porque sus datos estén siempre actualizados. No obstante, la responsabilidad acerca de la calidad de los datos depende de su titular. De ahí que, si existe alguna modificación de los datos, el usuario del web la comunicará a la responsable del fichero, declinando esta toda responsabilidad en caso de que aquel omita su obligación de notificar los cambios.

 

La prestación del servicio del sitio web www.crianca.cat y estas condiciones de uso se rigen por la ley española. Para cualquier discrepancia en la ejecución, interpretación o cumplimiento de estas condiciones, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Barcelona.

 

Legal notice

The purpose of this legal notice is to inform the users of the website www.crianca.cat, domiciled in c/ dels Països Catalans, 20, local B, 08755 Castellbisbal, and whose process controller is ADELINA MARA A. MOREIRA (CRIANÇA), about its policy of protection of the privacy and the confidentiality of the personal data that its users provide freely and voluntarily.

 

The collection and automated processing of personal data has the main purpose of being able to serve the information that users request this way.

 

The beneficiaries of this information will only be the departments in which ADELINA MARA A. MOREIRA (CRIANÇA) and the appropriate collaborating entities are organized in order to carry out their attributions and social object (which only access to the data according to the terms of the article 12 of the Organic Law 15/1999, of December 13, on the Protection of Personal Data, in no case involving any communication of the data), as well as its transfer to public or private official entities which require it by law.

 

None of the fields on the online form must be completed in order to proceed with the sending of the request for information.

 

The exercise of the rights of access, cancellation, rectification and opposition of the user to personal data that are part of our file is guaranteed. To do this, the user will address a request to the email address info@crianca.cat or to the postal address c/ dels Països Catalans, 20, local B, 08755 Castellbisbal.

 

The website www.crianca.cat has adopted the necessary technical and organizational measures to warrant the security of the processing of the personal data that constitute its automated file, according to the level of data protection security it is legally responsible for. However, the user must be aware that the security measures on the Internet are currently not impregnable and therefore there is not complete safety against a possible illegal or improper intrusion, which would not be the responsibility of ADELINA MARA A. MOREIRA (CRIANÇA) since it has acted with due diligence to protect the data as determined by law.

 

The web cookie policy is determined in the corresponding section and can be consulted at any time.

 

The website www.crianca.cat will do everything possible to keep your data always up to date. However, the responsibility for the quality of the data depends on its owner. Hence, if there be any modification of the data, the web user will communicate it to the process controller, who refuses any liability in case the user omits their obligation to notify the changes.

 

The provision of the service of the website www.crianca.cat and these conditions of use are governed by Spanish law. For any discrepancy in the execution, interpretation or fulfillment of these conditions, the parties submit to the courts and tribunals of Barcelona.

 


info@crianca.cat

+34 937 721 362

Països Catalans, 20, local B

08755 Castellbisbal, Barcelona

___________________________________